Запис Детальніше

Формування професійної самореалізації майбутніх фахівців дошкільних навчальних закладів у процесі педагогічної практики

Репозиторій Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
##plugins.schemas.dc.fields.title.name## Формування професійної самореалізації майбутніх фахівців дошкільних навчальних закладів у процесі педагогічної практики
The formation of the future specialists of preschool educational establishments’ professional self-realization in the teaching practice
 
##plugins.schemas.dc.fields.creator.name## Ярославцева, Мілена І.
Jaroslavceva, Milena I.
 
##plugins.schemas.dc.fields.subject.name## самореализация
профессиональная самореализация
профессионализм
профессионал
педагогическая практика
воспитатель
будущий воспитатель
будущий специалист дошкольного учеб ного заведения
технология
компоненты
показатели
спецкурс
self-realization
professional self-realization
professionalism
professional
teaching practice
educator
future educator
future specialist of preschool educational establishment
technology
components
indexes
special course
 
##plugins.schemas.dc.fields.description.name## Дисертаційна робота є теоретико-експериментальним дослідженням
проблеми формування професійної самореалізації майбутніх фахівців дошкільних
навчальних закладів у процесі педагогічної практики.
У дисертації обґрунтовано сутність понять «самореалізація», «професійна
самореалізація», «професіоналізм», «професіонал». Уточнено компоненти,
показники, рівні сформованості професійної самореалізації майбутніх фахівців
дошкільних навчальних закладів. Педагогічна практика представлена як
систематичний та безперервний процес практичної підготовки студентів у
вищому навчальному закладі. Теоретично обґрунтовано технологію формування
професійної самореалізації майбутніх фахівців дошкільних навчальних закладів у
процесі педагогічної практики, забезпечено її поетапну реалізацію. Результатами
експериментальної роботи доведено ефективність реалізованої педагогічної
технології.
The dissertation is a theoretical and methodological research in the formation of
the future specialists of preschool educational establishments’ professional self realization in the teaching practice.
The essence of such concepts as «self-realization», «professional selfrealization», «professionalism», «a professional» has been clarified in the work. The
components, indexes, levels in the professional self-realization of future specialists of
preschool educational establishments have been specified. A teaching practice’s been
presented as the systematic and continuous process of students’ practical work at a
higher educational establishment.
Technology of forming the professional self-realization of future specialists of
preschool educational establishments during the teaching pra ctice has been grounded
and realized step by step. The results of the experimental work proved the effectiveness
of the implemented educational technology.
 
##plugins.schemas.dc.fields.date.name## 2015-05-08T07:48:32Z
2015-05-08T07:48:32Z
2015-01-27
 
##plugins.schemas.dc.fields.type.name## Thesis
 
##plugins.schemas.dc.fields.identifier.name## Ярославцева М. І. Формування професійної самореалізації майбутніх фахівців дошкільних навчальних закладів у процесі педагогічної практики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / М. І. Ярославцева ; наук. кер. Х. А. Шапаренко. - Переяслав-Хм. : Доміно, 2015. - 22 с.
http://176.105.99.186:8081/xmlui/handle/8989898989/141
 
##plugins.schemas.dc.fields.language.name## other
 
##plugins.schemas.dc.fields.publisher.name## Доміно