Запис Детальніше

Походження Русі в радянській історичній науці (1920-ті – початок 1990-х рр.)

Репозиторій Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
##plugins.schemas.dc.fields.title.name## Походження Русі в радянській історичній науці (1920-ті – початок 1990-х рр.)
Pokhodzhennja Rusi v radjansjkij istorychnij nauci (1920-ti – pochatok 1990-kh rr.)
 
##plugins.schemas.dc.fields.creator.name## Кириленко, Сергій O.
Kyrylenko, Serghij O.
 
##plugins.schemas.dc.fields.subject.name## походження Русі
історіографічний процес
концепція, радянська історична наука
медієвістика
ідеологія
норманізм
антинорманізм
етногенез
політогенез
origin of Rus
historiographical process
concept
Soviet historical science
medieval studies
ideology
normanism
anti-normanism
ethnogenesis
politogenesis
 
##plugins.schemas.dc.fields.description.name## Дисертація
присвячена
комплексному
вивченню
історіографічних
досліджень з питання походження Русі в контексті розвитку історичної думки
СРСР 20-х – початку 90-х рр. ХХ ст.
У роботі проаналізовано стан наукової розробки теми, систематизовано
комплекс джерельних матеріалів та історіографічних розвідок. На основі
опублікованих і неопублікованих матеріалів уперше здійснена реконструкція
радянського історіографічного процесу дослідження походження Давньоруської
держави. Визначено основні етапи вивчення радянськими істориками питань
походження Русі, з’ясовано критерії періодизації. Визначено наукові та політико-
ідеологічні передумови й причини активізації досліджень даної проблеми на
різних етапах розвитку радянської історичної науки.
Проаналізовано найголовніші концептуальні підходи радянської історичної
науки щодо дослідження питань походження Русі. Виявлено і продемонстровано
самобутній характер наукових розробок окремих учених, проаналізовано критику
їх поглядів опонентами, виділено головні ідеї цих досліджень.
The thesis is devoted to the study of historiographical researches on the origin of
Rus in the context of development of historical thought in the USSR in 20th – early 90th
of the XXth century.
The thesis analyzes the state of scientific research of the thesis topic, systematizes
set of source materials and historiographical studies. On the basis of published and
unpublished materials the author first reconstructs the Soviet historiographical process
of the research of the origin of Ancient Rus. The basic stages of Soviet historians’
studies of the origin of Rus are defined, the criteria of periodization are clarified. The
scientific and political-ideological prerequisites and causes of intensification of studies
of the problem at different stages of development of Soviet historical science are
defined.
The thesis emphasizes the main Soviet historiographical conceptual approaches
toward the problem of the origin of Rus, reveals and demonstrates the unique character
of personal research contribution of some scientists, analyzes criticism of their views by
opponents, highlights the main ideas of those researches.
 
##plugins.schemas.dc.fields.date.name## 2015-05-25T12:44:05Z
2015-05-25T12:44:05Z
2014.12.25
 
##plugins.schemas.dc.fields.type.name## Thesis
 
##plugins.schemas.dc.fields.identifier.name## Кириленко С. О. Походження Русі в радянській історичній науці (1920-ті - початок 1990-х рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / С. О. Кириленко ; наук. кер. В. М. Ричка. - Переяслав-Хм. : Лукашевич О. М., 2014. - 22 с.
http://ephsheir.phdpu.edu.ua:8081/xmlui/handle/8989898989/144
 
##plugins.schemas.dc.fields.language.name## other
 
##plugins.schemas.dc.fields.publisher.name## Лукашевич О. М.