Запис Детальніше

Податкова система

DSpace at Ternopil State Ivan Puluj Technical University

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Податкова система
 
Creator Полторак, Анастасія Сергіївна
Poltorak, Anastasiya
 
Subject види податків
Організація податкової системи
Податковий менеджмент
Акцизний податок
 
Description Податкове законодавство України залишається одним із самих складних та нестабільних у правовій системі України. Податки – складна й надзвичайно впливова на всі економічні явища та процеси фінансова категорія. Крім того, податки – це знаряддя перерозподілу доходів юридичних і фізичних осіб у державі, яке зачіпає інтереси не тільки кожного підприємця чи громадянина, а й цілих верств населення і соціальних груп. З позиції фіскальної функції податкова система має забезпечити гарантоване і стабільне надходження доходів до бюджету, з позиції регулюючої – забезпечити можливість впливу на всі сторони соціально-економічного розвитку суспільства. Ця дисципліна висвітлює фундаментальні питання теорії податків, їх економічної суті, функції, ролі і сфери застосування податків у сучасному суспільстві. Вона вивчає зміст податкової термінології, класифікацію податків.
Ukrainian tax legislation remains one of the most complex and unstable in the legal system of Ukraine. Taxes are complex and extremely influential on all economic phenomena and processes of a financial category. In addition, taxes are an instrument of redistribution of income of legal entities and individuals in a state that affects not only every entrepreneur or citizen, but also the entire population and social groups. Today, taxes are the most effective instrument of state influence on social production, its dynamics and structure, on the development of science and technology, the scale of social guarantees to the population. Since taxes are essentially a product of the evolution of the economy and the state, the tax system is formed primarily by the influence of objective factors. From the point of view of fiscal functions, the tax system should ensure guaranteed and stable income of the budget, from the regulatory point of view - to provide an opportunity to influence all aspects of socio-economic development of society. This discipline covers the fundamental questions of the theory of taxes, their economic essence, functions, role and scope of taxation in modern society. She is studying the content of tax terminology, classification of taxes.
 
Date 2018-11-20T07:35:25Z
2018-11-20T07:35:25Z
2018
 
Type Book
 
Identifier Податкова система : робоча програма з нормативної дисципліни для здобувачів вищої освіти денної форми навчання (ІІІ курс) на 2018-2019 навчальний рік (шифр за ОПП – ПП15) на 2018-2019 навчальний рік. Галузь знань 07 «Управління та адміністрування». Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Освітній ступінь «Бакалавр». Кваліфікація: бакалавр з фінансів, банківської справи та страхування / розроб. А. С. Полторак ; Обліково-фінансовий факультет. - Миколаїв : МНАУ, 2018. - 38 с.
http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/4871
 
Format application/pdf
 
Publisher Миколаївський національний аграрний університет