Запис Детальніше

Податкові системи зарубіжних країн

DSpace at Ternopil State Ivan Puluj Technical University

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Податкові системи зарубіжних країн
 
Creator Полторак, Анастасія Сергіївна
Poltorak, Anastasiya
 
Subject Податок на прибуток
Оподаткування капіталу
Податкові надходження
Рівень оподаткування
 
Description Дисципліна «Податкові системи зарубіжних країн» вивчає сучасний стан та еволюцію розвитку податкових систем економічно розвинених країн та країн, що розвиваються. Основну увагу приділено питанням побудови найважливіших податків, що формують податкові системи, порядку формування податкових баз і встановлення податкових ставок у процесі реалізації податкових повноважень і специфіки податкового адміністрування в федеративних та унітарних країнах. Дисципліна дає здобувачам вищої освіти розгорнуте уявлення про податки, які сформувалися в ході історичного розвитку національних податкових систем, описує процедури обчислення окремих податків, порядок формування доходів бюджету на базі податкових доходів.
The course "Tax systems of foreign countries" examines the current state and evolution of tax systems in a number of developed and some developing countries. The main attention is paid to the construction of major taxes, which form the tax system, the order of formation of tax bases and setting tax rates, as well as the interaction of the federation, the federation and municipal authorities in the implementation of the tax authority and the specific tax administration in federal and unitary countries. Discipline gives higher education applicants detailed picture of the taxes that emerged in the historical development of the national tax systems, describes the procedure of calculating certain taxes, formation of budget revenues on the basis of tax revenue.
 
Date 2018-11-20T07:42:02Z
2018-11-20T07:42:02Z
2018
 
Type Book
 
Identifier Податкові системи зарубіжних країн : робоча програма з нормативної дисципліни для здобувачів вищої освіти денної форми навчання (ІV курс) на 2018-2019 навчальний рік (шифр за ОПП – ВПП 11). Галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво». Напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит». Освітній ступінь «Бакалавр». Кваліфікація: бакалавр з фінансів / розроб. А. С. Полторак ; Обліково-фінансовий факультет. - Миколаїв : МНАУ, 2018. - 32 с.
http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/4872
 
Language other
 
Format application/pdf
 
Publisher Миколаївський національний аграрний університет