Запис Детальніше

Фінанси підприємств

DSpace at Ternopil State Ivan Puluj Technical University

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Фінанси підприємств
 
Creator Полторак, Анастасія Сергіївна
Poltorak, Anastasiya
 
Subject Грошові розрахунки
Оборотний капітал підприємства
кредитування капітальних вкладень
Фінансове планування
 
Description Фінанси підприємств за своєю сутністю – це складна економічна категорія. Фінанси підприємств – це різноманітні фонди фінансових ресурсів, що створюються і використовуються з метою здійснення виробництва і реалізації продукції, робіт, послуг у різних галузях, а також для фінансування інших видів діяльності підприємства, щоб успішно функціонувати на ринку, кожне підприємство повинно залучати зовнішні джерела фінансування.
Особливістю є те, що за різними формами фінансових відносин можна бачити світ економіки у її взаємозв'язку і гармонії. В умовах ринкової економіки акцентується особлива увага на перебудову форм і методів організації навчального процесу, який повинен забезпечити творче засвоєння програмного матеріалу за умов тісної інтеграції його з реальною практикою досягненнями науки.
Finance firms by their very nature - this is a difficult economic category. Enterprise finances are diverse financial resources that are created and used to produce and sell products, works, services in various industries, as well as to finance other activities of the enterprise, in order to successfully operate in the market, each enterprise should involve external sources of financing.
A peculiarity is that various forms of financial relations can see the world of the economy in its interconnection and harmony. In a market economy, special attention is paid to the restructuring of the forms and methods of organizing the learning process, which should ensure the creative mastering of the program material, under the conditions of close integration of it with real practice, the achievements of science
 
Date 2018-11-20T11:53:58Z
2018-11-20T11:53:58Z
2018
 
Type Book
 
Identifier Фінанси підприємств : робоча програма з вибіркової дисципліни (шифр за ОПП – ВПП 2) для здобувачів вищої освіти денної форми навчання (III курс) на 2018-2019 навчальний рік. Галузь знань 07 «Управління та адміністрування». Спеціальність 071 «Облік і оподаткування». Освітній ступінь «Бакалавр». Кваліфікація: бакалавр з обліку і оподаткування / розроб. А. С. Полторак ; Обліково-фінансовий факультет. - Миколаїв : МНАУ, 2018. - 28 с.
http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/4883
 
Language other
 
Format application/pdf
 
Publisher Миколаївський національний аграрний університет