Запис Детальніше

Спосіб покращення динамічних характеристик алгоритму роботи термостату в кардіологічній практиці

DSpace at Ternopil State Ivan Puluj Technical University

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Спосіб покращення динамічних характеристик алгоритму роботи термостату в кардіологічній практиці
Thermostat operation algorithm improvement in cardiology practice
 
Creator Зубрілін, І. К.
Zubrilin, I. K.
 
Contributor Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University
 
Subject серцево-судинна система людини
термостат
пропорційно-інтегрально-диференційне керування
human cardiovascular system
thermostat
proportional–integral–derivative controller
57.086
 
Date 2016-05-29T03:42:47Z
2016-05-29T03:42:47Z
2016-04-20
2016-04-20
 
Type Article
 
Identifier Зубрілін І. К. Спосіб покращення динамічних характеристик алгоритму роботи термостату в кардіологічній практиці / Зубрілін І. К. // Матеріали Ⅸ Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“, 20-21 квітня 2016 року — Т. : ТНТУ, 2016 — Том 1. — С. 223-224. — (Секція: Радіоелектронні біотехнічні системи).
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/16678
Zubrilin I. K. (2016) Sposib pokrashchennia dynamichnykh kharakterystyk alhorytmu roboty termostatu v kardiolohichnii praktytsi [Thermostat operation algorithm improvement in cardiology practice]. Materials of Ⅸ Ukrainian student scientific-technical conference "Natural and Human Sciences. Actual issues" (Tern., 20-21 April 2016), vol. 1, pp. 223-224 [in Ukrainian].
 
Language uk
 
Relation Матеріали Ⅸ Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“
Materials of Ⅸ Ukrainian student scientific-technical conference "Natural and Human Sciences. Actual issues"
1. Драґан Я.П. Обґрунтування структури системи дистанційної діагностики адаптаційних резервів серця / Я.П. Драґан, Ю.Б. Паляниця, О.В. Гевко, І.Ю. Дедів // НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25.10. – 364 с.
2. Urbanek, K., Torella, D., Sheikh, F., De Angelis, A., Nurzynska, D., Silvestri, F., ... & Bolli, R. (2005). Myocardial regeneration by activation of multipotent cardiac stem cells in ischemic heart failure. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 102(24), 8692-8697.
3. Бесекерский В.А. Теория систем автоматического управления/ В.А. Бесекерский, Е.П. Попов. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – СПб.: Изд-во «Профессия», 2006. – 752 с.
1. Dragan Ya.P. Obgruntuvannia struktury systemy dystantsiinoi diahnostyky adaptatsiinykh rezerviv sertsia, Ya.P. Dragan, Yu.B. Palianytsia, O.V. Hevko, I.Yu. Dediv, NAUKOVYI VISNYK NLTU Ukrainy: Zbirnyk naukovo-tekhnichnykh prats, Lviv: RVV NLTU Ukrainy, 2015, Iss. 25.10, 364 p.
2. Urbanek, K., Torella, D., Sheikh, F., De Angelis, A., Nurzynska, D., Silvestri, F., ... & Bolli, R. (2005). Myocardial regeneration by activation of multipotent cardiac stem cells in ischemic heart failure. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 102(24), 8692-8697.
3. Besekerskii V.A. Teoriia sistem avtomaticheskoho upravleniia/ V.A. Besekerskii, E.P. Popov, Izd. 4-e, pererab. i dop, SPb., Izd-vo "Professiia", 2006, 752 p.
 
Rights © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
 
Format 223-224
2
 
Coverage 20-21 квітня 2016 року
20-21 April 2016
Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
 
Publisher ТНТУ
TNTU