Запис Детальніше

Управління процесом розробки і освоєння виробництва нових виробів

DSpace at Ternopil State Ivan Puluj Technical University

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Управління процесом розробки і освоєння виробництва нових виробів
 
Creator Гевко, Іван Богданович
Гевко, Богдан Матвійович
 
Subject 338
65.050.9
 
Description Рекомендовано Вченою Радою Тернопільського державного технічного
університету імені Івана Пулюя
Підручник присвячено управлінню процесом розробки і освоєння
виробництва нових виробів. У ньому висвітлено питання розробки, прийняття
та реалізації управлінських рішень пов’язаних із розробкою та освоєнням
виробництва нових виробів. Проаналізовано стадії і етапи науково-дослідних і
дослідно-конструкторських робіт, розкрито суть системи розробки і освоєння
виробництва нових виробів і управління системою їх автоматизованого
проектування, розглянуто управління технічною творчістю, основи
патентознавства, організацію виконання наукових досліджень і планування та
проведення
експериментальних
досліджень,
управління
проектно-
конструкторськими роботами, технологічною і організаційною підготовкою
виробництва.
Підручник призначений для студентів управлінських спеціальностей,
екстернів, слухачів факультетів підвищення кваліфікації, викладачів вищих
навчальних закладів. Книга може бути інтересна й корисна усім, хто цікавиться
проблемами ефективного управління організаціями.
 
Date 2016-06-01T11:56:17Z
2016-06-01T11:56:17Z
2015-10-15
 
Type Book
 
Identifier Гевко І.Б., Гевко Б.М. Управління процесом розробки і освоєння виробництва нових виробів: Підручник. – / [Б. М. Гевко, І. Б. Гевко].Тернопіль: ТНТУ ім. І. Пулюя, 2015. - 200 с.
978-617-7331-11-6
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/16691
 
Language uk
 
Relation 1. Александрова В.П. Формування державних науково–технічних програм та стимулювання їх реалізації // Проблеми науки. – 2008. – No 9. – С. 8– 10. 2. Амиров Ю.Д. Организация й эффективность научно- исследовательских й опытно-конструкторских работ. - М.: Экономика, 1974. - 238 с. 3. Андрощук Г. Державна інноваційна політика // Інтелектуальна власність. - 2004. - No1. - С. 37-40. 4. Андрощук Г. Раціоналізаторська діяльність за кордоном // Інтелектуальна власність. - 2003. - No 4. - С. 29-34. 5. Балахтин Г.С. Организация и планирование конструкторских работ при освоении производства. - М.: Машиностроение, 1986. - 112 с. 6. Бондар О.В. Актуальні аспекти управління інноваційною діяльністю машинобудівних підприємств в період трансформації економіки України // Регіональні перспективи. - 2004. - No 3-4 (22-23). - С. 36-37. 7. Власова А. М., Краснокутська Н. В. Інноваційний менеджмент: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2007. – 592 с. 8. Гавриш А.П., Єфремов А.И., Автоматизация технологической подготовки машиностроительного производства. – К.: Техніка, 1982. – 215 с. 9. Галущак М.П., Оксентюк А.О., Гевко І.Б. Організація виробництва у прикладах та задачах: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2010. – 214 с. 10. Гевко Б.М., Гевко І.Б., Радик Д.Л. Технологія сільськогосподарського машинобудування: Підручник. – Київ: Кондор, 2006. – 496 с. 11. Гевко І.Б. Методи прийняття управлінських рішень: Підручник. – К.: Кондор, 2009. – 187 с. 12. Гевко І.Б. Операційний менеджмент: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2005. – 228 с. 13. Гевко І.Б., Оксентюк А.О., Галущак М.П. Організація виробництва: теорія і практика: Підручник. – К.: Кондор, 2008. - 178 с. 14. Гринев В. Ф. Инновационный менеджмент: Учеб пособие. – К.: МАУП, 2005. – 148 с. 15. Грузнов И.Н. Освоение выпуска новых изделий: Подготовка, организация, экономика. - М.: Машиностроение, 1976. - 136 с. 16. ДСТУ 2391-94. Система технологічної документації. Терміни та визначення. 17. ДСТУ 2470-94. Надійність техніки. Системи технологічні. Терміни та визначення. 18. ДСТУ 2927-94. Системи якості. Комплекси керування. Системи технологічні. Загальні вимоги до інформаційно-технологічних моделей керування якістю. 19. ДСТУ 2960 – 94. Організація промислового виробництва. Основні поняття. Терміни та визначення. 195 20. ДСТУ 2961-94. Організація промислового виробництва. Нормування матеріалів та виробничих процесів. Терміни та визначення. 21. ДСТУ 2974-95. Технологічне підготовлення виробництва. Основні терміни та визначення. 22. ДСТУ 3004-94. Надійність техніки. Терміни та визначення. 23. ДСТУ 3004-95. Надійність техніки. Методи оцінки показників надійності за експериментальними даними. 24. ДСТУ 3008-95. Документація, звіти у сфері науки і техніки; структура і правила оформлення. 25. ДСТУ 3138-95. Організація промислового виробництва. Праця та заробітна плата. Терміни та визначення. 26. ДСТУ 3278-95. Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Основні терміни та визначення. 27. ДСТУ 3973-2000. Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання науково-дослідних робіт. Загальні положення. 28. ДСТУ 3974-2000. Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання дослідно-конструкторських робіт. Загальні положення. 29. ДСТУ ГОСТ 2.001:2006 ЄСКД. Загальні положення. 30. ДСТУ ГОСТ 2.601:2006. Єдина система конструкторської документації. Експлуатаційні документи. 31. Душинський В.В. Основи наукових досліджень. К.: 2000. – 405 с. 32. Единая система конструкторской документации: Справочное пособие / Борушек С.С., Волков А.А., Ефимова М.М. и др. - 2-е изд. перераб. и доп. - М.: Издательство стандартов, 1989. - 352 с. 33. Заблонський К.И. Основы проектирования машин. – К.: Вища шк., 1981. – 312 с. 34. Завлин П.Н., Васильева А.В. Оценка эффективности инноваций. – С.Пб.: Издательский дом «Бизнес-Пресса», 2008. – 216 с. 35. Закон України «Про авторське право і суміжні права» // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994, No 13, ст.64. 36. Закон України «Про інноваційну діяльність» // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002, No 36, ст.266. 37. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995, No 9, ст.56. 38. Закон України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2005, No 7, ст. 32. 39. Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2005, No 7, ст. 34. 40. Закон України «Про пріоритетні напрямки інноваційної діяльності» // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, No 13, ст.93. 41. Инновационный менеджмент: Справ.пособие / под. ред. П.Н.Завлина, А.К.Казанцева, Л.Э.Миндели. - СПб.: Наука, 1997. - с.560. 42. Инновационный менеджмент: Учебник для вузов / С. Д. Ильенкова, 196 Л. М. Гохберг, С. Ю. Ягудин и др.; Под ред. С. Д. Ильенковой. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2007. – 327 с. 43. Кардаш В. Я. Товарна інноваційна політика: Навч. посібник. – К.: КНЕУ. – 2006. – 124 с. 44. Козловский В.А., Маркина Т.В., Макаров В.М. Производственный и операционный менеджмент. Учебник. – СПб: «Специальная литература», 1998. – 366 с. 45. Кондратьев Н.В., Родинков Е.К. Управление технической подготовкой производства в злектромашиностроении. - Ленинград: Энергия, 1974. - 160 с. 46. Коренной А. А., Карпов В. И. Курс инновационного менеджмента. – К.: НИИ Статистики, 2007. – 336 с. 47. Крижна В.М. Права та обов'язки сторін за договором на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України. Питання інтелектуальної власності. 2006. Випуск 4. С. 294-304. 48. Кузнєцов Ю.М., Луців І.В., Дубиняк С.А. Теорія технічних систем. Навчальний посібник. Тернопіль: ТПІ, 1997. – 310 с. 49. Курейчик В. М. Математическое обеспечение конструкторского и технологического проектирования с применением САПР. – М.: Радио и связь, 1990. – 352 с. 50. Кутейников А.А. Искусство быть новатором (Мировой опыт «рискового бизнеса»). – М.: Знание, 2007. – 63 с. 51. Макаренко М.В., Махалина О.М. Производственный менеджмент: Учеб. пособие для вузов. – М: «Издательство ПРИОР», 1998. – 384 с. 52. Максименко А.Н. Управление проектными й научно- исследовательскими разработками с помощью ЭВМ. - Ленинград: ЛДНТП, 1986. - 20 с. 53. Мелешина Г.А., Аристов Б.Н. Реинжиниринг как напрвление автоматизации конструкторско-технологической подготовки производства // Автоматизация и современные технологии. - 2001. - No 3. - С. 34-41. 54. Мироненко Н.М. Управление внедрением новой техники в отрасли промышленности: (Административно-правовой аспект). - К.: Наукова думка, 1981. – 160 с. 55. Моисеев Г.В., Алексеев Б.И., Ханин Г.П. Управление научно- производственными комплексами. - К.: Техніка, 1988. - 149 с. 56. Мойсеева Н.К. Выбор технических решений при создании новых изделий. - М.: Машиностроение,1980. - 181 с. 57. Мякотин Ю.Г., Шукшунов В.Е. Инновационная деятельность: концепции, проблемы, становление, поиск технологий. - М.: Академические чтения, 2004. – 102 с. 58. Нємцов В.Д., Довгань Л.Є., Сініок Г.Ф. Менеджмент організацій: Навч. посібник. – К.: ТОВ “УВПК “ЕксОб”, 2002. – 392 с. 59. Онищенко В.О., Редкін О.В., Старовірець О.С., Циганова В.Я. 197 Організація виробництва: Навчальний посібник. – К.: “Лібра”, 2003. – 336 с. 60. Органiзація, планування і управління на приладобудівних підприємствах / Під ред. В.А. Міщенка і М.І. Погорєлова. - К.: НМК ВО, 1993. – 400 с. 61. Организация и планирование машиностроительного производства: Учебник для машиностр. спец. вузов / Под. Ред. М.И. Ипатова, В.И. Постникова и М.К. Захаровой. – М.: Высшая школа, 1988. – 367 с. 62. Организация и планирование приборостроительного производства. Управление предприятием / Под ред. Н.М. Лыча, А.Э. Розенплентера. – К.: Вища школа, 1986. – 344 с. 63. Организация, планирование и управление машиностроительным производством: Учебное пособие для студентов машиностр. спец. вузов / Под ред. Б.Н. Родионова. – М.: Машиностроение, 1989. – 328 с. 64. Организация, планирование и управление предприятием массового машиностроения: Учебное пособие для студентов машиностр. спец. вузов / Под ред. Б.В. Власова, Г.Б. Каца. – М.: высшая школа, 1985. – 432 с. 65. Организация, планирование и управление предприятием машиностроения / Под ред. И.М. Разумова. - М.: Машиностроение, 1982.–544 с. 66. Осипова Ю.В. Договір на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт: окремі питання укладання та виконання // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України. Питання інтелектуальної власності. 2007. Випуск 5. С. 192-205. 67. Основы научных исследований и технического творчества / И.В. Белый, К.П. Власов, В.Б. Клепиков. – Х.: Вища школа. Изд-во при Харьк. ун-те, 1989. – 200 с. 68. Основы научных исследований. Комаров М.С. – Львов.: Вища школа. Изд-во при Львов. ун-те, 1982. – 128 с. 69. Основы научных исследований: Учеб. для техн. вузов. / Под. ред. В.И. Крутова, В.В. Попова. – М.: Высшая школа, 1989. – 400 с. 70. Павище В.Т. Основи конструювання та розрахунок деталей машин: Підручник. - К.: Вища шк., 1993. – 556 с. 71. Пасечный Л., Веньковський Я. Нововведения в организациях: Пер. с польск. – М.: Экономика, 2004. – 144 с. 72. Перлак И. Нововведения в организациях. М.: Экономика,1999. – 144 с. 73. Петраков Ю.В. Автоматизоване управління процесами обробки матеріалів різанням. Навчальний посібник. – Київ: УкрНДІАТ. – 2003. – 383 с. 74. Плоткін Я.Д., Пащенко І.Н. Виробничий менеджмент: Навч. посібник; Збірник вправ. – Львів: “Інтелект+”, 1999. – 258 с. 75. Плоткін Я.Д., Янушевич О.К. Організація і планування виробництва на машинобудівному підприємстві: Навч. посібник. – Львів: Світ, 1996. – 352 с. 76. Погосов П.А., Погосов К.П. Вопросы рационального использования рабочего времени разработчиков новых товаров и технологий: Учебное пособие. - Донецк: ООО «Юго-Восток, Лтд», 2002. - 142 с. 198 77. Покропивний С.Ф., Колот В.М. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність: Навч. посібник – К.: КНЕУ, 2008. – 352 с. 78. Практикум по организации и планированию машиностроительного производства: Учеб. пособие для машиностр. спец. вузов / Под. ред. Ю.В. Скворцова и Л.А. Некрасова. – М.: Высшая школа, 1990. – 224 с. 79. Пушкар М.С. Планування і організація підприємств, об’єднань і комплексів: Навч. посібник. – К.: НМК ВО, 1992. – 416 с. 80. Руденко П.О. Проектування технологічних процесів в машинобудуванні. – К.: Вища школа, 1993. – 414 с. 81. Системы автоматизированного проектирования: в 9-ти книгах. Учебное пособие для втузов / Под ред. М.П. Норенкова. – М.: Высшая школа, 1986. 82. Смышляев П.П., Лыкосов В.М., Осипков Л.П. Управление технологическими процессами: Математические модели. Учебное пособие / Отв. ред. В.И. Зубов. - Ленинград: Издательство Ленинградского университета, 1989. - 284 с. 83. Твисс Б. Управление научно-техническими нововведениями: Сокр. пер. с англ. – М.: Экономика, 2005. – 271 с. 84. Технологичность конструкции изделия: Справочник / Под общ. ред. Ю.Д. Амирова. - М.: Машиностроение, 1990. – 768 с. 85. Управление научно-техническим прогрессом на предприятии / Отв. ред. Аганбекян А.Г., Речин В.Д. - Новосибирск: Наука, 1986. - 225 с. 86. Управление научно-техническими программами / Под ред. Бобрышева Д.Н. - М: Экономика, 1983. - 344 с. 87. Хаменко В.Н., Страхова О.А., Слюзберг М.О. Выбор и экономическое обоснование планових решений по сокращению длительности цикла создания новой техники в условиях научно-технической организации. - Ленинград: ЛД, 1980. – 28 с. 88. Хокс Б. Автоматизированное проектирование и производство. – М.: Мир, 1991. – 796 с. 89. Хольштейн-Бек М. Экономическая восприимчивость производства к научно-техническим инновациям. – пер. с нем. М.: ИНФРА-М, 2004. – 294 с.
 
Rights © Гевко І.Б., Гевко Б.М. , 2015 ©; ТНТУ, 2015
 
Format 200
 
Publisher ТНТУ ім. І. Пулюя