Запис Детальніше

Побудова області стійкості лінійних неперервних систем в просторі двох параметрів, що нелінійно впливають на коефіцієнти характеристичного рівняння

DSpace at Ternopil State Ivan Puluj Technical University

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Побудова області стійкості лінійних неперервних систем в просторі двох параметрів, що нелінійно впливають на коефіцієнти характеристичного рівняння
 
Creator Мовчан, С.
Мовчан, Л.
Проць, Я.
 
Contributor Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя
 
Subject 62-504.462
 
Description Розглянуто питання побудови областей стійкості лінійних неперервних
систем в просторі двох параметрів, обидва з яких нелінійно входять в коефіцієнти
характеристичного рівняння. Запропоновано алгоритм знаходження точок границі
області стійкості шляхом перебору тільки одного параметру, без перевірки на
стійкість чи нестійкість системи в цих точках. Коректність результату
гарантована застосуванням методу D-розбиття.
The problems of construction of stability regions of linear continuous systems in
space of two parameters both of them nonlinearly go into coefficients of a secular equation
are considered. The algorithm of determination a stability boundary points is proposed. It’s
not required to control a stability of system in these points and correctness of results is
guaranteed by using of D-partition method.
 
Date 2016-06-02T14:03:06Z
2016-06-02T14:03:06Z
2005-05-24
2005-05-24
 
Type Article
 
Identifier Мовчан С. Побудова області стійкості лінійних неперервних систем в просторі двох параметрів, що нелінійно впливають на коефіцієнти характеристичного рівняння / С. Мовчан, Л. Мовчан, Я. Проць // Праці Ⅱ міжнародної науково-технічної конференції „Світлотехніка й електротехніка: історія, проблеми й перспективи”, 24-27 травня 2005 року — Т. : ТДТУ, 2005 — С. 91-100.
966-305-028-4
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/16742
Movchan S., Movchan L., Prots Ia. (2005) Pobudova oblasti stiikosti liniinykh neperervnykh system v prostori dvokh parametriv, shcho neliniino vplyvaiut na koefitsiienty kharakterystychnoho rivniannia. Proceedings of Ⅱ international scientific conference "Lighting and electrical engineering: history, problems and prospects" (Tern., 24-27 May 2005), pp. 91-100 [in Ukrainian].
 
Language uk
 
Relation Праці Ⅱ міжнародної науково-технічної конференції „Світлотехніка й електротехніка: історія, проблеми й перспективи”
Proceedings of Ⅱ international scientific conference "Lighting and electrical engineering: history, problems and prospects"
1. Гостев В.Н., Стеклов В.К. Системы автоматического управления с цифровым регулятором. – К.: «Радіоаматор», 1998. – 704 с.
2. Дидук Г.А. Машинные методы исследования автоматических систем. Л: 1983. – 242 с.
3. Топчеев Ю.И., Потемкин В.Г., Иваненко В.Г. Системы стабилизации. М.: «Машиностроение», 1974. – 248 с.
4. Пряшников Ф.Д. Метод построения областей заданных свойств в пространстве параметров систем автоматического управления // Вестник Севастопольского ГТУ. Автоматизация процессов и управления. – Севастополь, 1997. – С.3-8.
5. Пряшнікова П.Ф. Побудова областей стійкості і якості систем автоматичного керування з запізнюваннями. Спеціальність 05.13.03.- Системи і процеси керування // Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. – Севастополь, 2002. – 19 с.
6. Проць Я.І., Мовчан С.Л. Побудова області стійкості лінійних неперервних систем в площині параметрів, які нелінійно входять в коефіцієнти характеристичного рівняння // Вісник ТДТУ. – Тернопіль, 2004. – т.9, №2 – С.103-108.
1. Hostev V.N., Steklov V.K. Sistemy avtomaticheskoho upravleniia s tsifrovym rehuliatorom, K., "Radioamator", 1998, 704 p.
2. Diduk H.A. Mashinnye metody issledovaniia avtomaticheskikh sistem. L: 1983, 242 p.
3. Topcheev Iu.I., Potemkin V.H., Ivanenko V.H. Sistemy stabilizatsii. M., "Mashinostroenie", 1974, 248 p.
4. Priashnikov F.D. Metod postroeniia oblastei zadannykh svoistv v prostranstve parametrov sistem avtomaticheskoho upravleniia, Vestnik Sevastopolskoho HTU. Avtomatizatsiia protsessov i upravleniia, Sevastopol, 1997, P.3-8.
5. Priashnikova P.F. Pobudova oblastei stiikosti i yakosti system avtomatychnoho keruvannia z zapizniuvanniamy. Spetsialnist 05.13.03, Systemy i protsesy keruvannia, Avtoreferat dysertatsii na zdobuttia naukovoho stupenia kandydata tekhnichnykh nauk, Sevastopol, 2002, 19 p.
6. Prots Ya.I., Movchan S.L. Pobudova oblasti stiikosti liniinykh neperervnykh system v ploshchyni parametriv, yaki neliniino vkhodiat v koefitsiienty kharakterystychnoho rivniannia, Visnyk TDTU, Ternopil, 2004, V.9, No 2 – P.103-108.
 
Rights © Праці Ⅱ міжнародної науково-технічної конференції „Світлотехніка й електротехніка: історія, проблеми й перспективи”, 2005
 
Format 91-100
10
 
Coverage 24-27 травня 2005 року
24-27 May 2005
Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
 
Publisher ТДТУ
TSTU