Запис Детальніше

Система керування і моніторингу пристроїв гарантованого електроживлення

DSpace at Ternopil State Ivan Puluj Technical University

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Система керування і моніторингу пристроїв гарантованого електроживлення
 
Creator Паламар, М.
Паламар, А.
 
Contributor Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя
 
Subject 623.407
 
Description В статті розглядається структура і алгоритм роботи системи керування і
моніторингу пристроїв гарантованого живлення, яка забезпечує діагностику
роботи системи, попереджує відкази і в загальному підвищує ефективність
керування процесом подачі і розподілу електроенергії споживачам.
The article considers a method and algorithm of control system work and
monitoring of device ensure power supply, which diagnostics breach in system work,
warning refuses and in general raise efficiency of control processing presenting electric
power consumer.
 
Date 2016-06-02T14:03:37Z
2016-06-02T14:03:37Z
2005-05-24
2005-05-24
 
Type Article
 
Identifier Паламар М. Система керування і моніторингу пристроїв гарантованого електроживлення / М. Паламар, А. Паламар // Праці Ⅱ міжнародної науково-технічної конференції „Світлотехніка й електротехніка: історія, проблеми й перспективи”, 24-27 травня 2005 року — Т. : ТДТУ, 2005 — С. 135-139.
966-305-028-4
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/16746
Palamar M., Palamar A. (2005) Systema keruvannia i monitorynhu prystroiv harantovanoho elektrozhyvlennia. Proceedings of Ⅱ international scientific conference "Lighting and electrical engineering: history, problems and prospects" (Tern., 24-27 May 2005), pp. 135-139 [in Ukrainian].
 
Language uk
 
Relation Праці Ⅱ міжнародної науково-технічної конференції „Світлотехніка й електротехніка: історія, проблеми й перспективи”
Proceedings of Ⅱ international scientific conference "Lighting and electrical engineering: history, problems and prospects"
1. Федорейко В.С., Паламар М.I. Оптимізоване керування роботою асинхронних двигунів у потокових лініях // Матеріали сьомої наукової конференцiї ТДТУ “Прогресивнi матеріали, технологiї та обладнання в машино- i приладобудуваннi”. - Тернопiль: 2003. - с.103-104
1. Fedoreiko V.S., Palamar M.I. Optymizovane keruvannia robotoiu asynkhronnykh dvyhuniv u potokovykh liniiakh, Materialy somoi naukovoi konferentsii TDTU "Prohresyvni materialy, tekhnolohii ta obladnannia v mashyno- i pryladobuduvanni", Ternopil: 2003, P.103-104
 
Rights © Праці Ⅱ міжнародної науково-технічної конференції „Світлотехніка й електротехніка: історія, проблеми й перспективи”, 2005
 
Format 135-139
5
 
Coverage 24-27 травня 2005 року
24-27 May 2005
Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
 
Publisher ТДТУ
TSTU