Запис Детальніше

Обгрунтування вибору математичної моделі та методів опрацювання електроенцефалографічних і електроміографічних сигналів для задачі опосередкованого відновлення комунікативної функції людини

DSpace at Ternopil State Ivan Puluj Technical University

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Обгрунтування вибору математичної моделі та методів опрацювання електроенцефалографічних і електроміографічних сигналів для задачі опосередкованого відновлення комунікативної функції людини
The grounding of choice the mathematical model and methods of electroencephalographic and electromyographic signals processing for the mediate restoration of human communicative function
 
Creator Дозорська, Оксана Федорівна
Dozorska, Oksana
 
Contributor TNTY
 
Subject електроенцефалографічни сигнал
електроміографічний сигнал
математична модель
electroencephalographic signal
electromyographic signal
mathematical model
612.78
661.831-073.97-71
519.24
 
Description На основі порівняльного аналізу можливостей, що їх дають математичні моделі електроенцефалографічного та електроміографічного сигналів у вигляді суміші детермінованих функцій та стаціонарного випадкового процесу, проведено обґрунтування вибору математичної моделі таких сигналів у вигляді кусково стаціонарного випадкового процесу та методів опрацювання.
On the basis of comparative analysis of the possibilities given by mathematical models of electroencephalographic and electromyographic signals in the form of a mixture of deterministic functions and stationary random process, the choice of mathematical model of such signals in the form of a piecewise stationary random process and methods of processing was made.
 
Date 2019-10-01T08:16:58Z
2019-10-01T08:16:58Z
2019-06-20
 
Type Proceedings Book
 
Identifier Дозорська О. Ф. Обгрунтування вибору математичної моделі та методів опрацювання електроенцефалографічних і електроміографічних сигналів для задачі опосередкованого відновлення комунікативної функції людини / Оксана Дозорська // Матеріали Ⅳ Міжнародної науково-технічної конференції „Теоретичні та прикладні аспекти радіотехніки, приладобудування і компʼютерних технологій“ присвячена 80-ти річчю з дня народження професора Я.І. Проця, 20-21 червня 2019 року. — Т. : ФОП Паляниця В. А., 2019. — С. 139–141. — (Біомедична інженерія).
978-617-7331-85-7
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28956
Dozorska O. (2019) Obhruntuvannia vyboru matematychnoi modeli ta metodiv opratsiuvannia elektroentsefalohrafichnykh i elektromiohrafichnykh syhnaliv dlia zadachi oposeredkovanoho vidnovlennia komunikatyvnoi funktsii liudyny [The grounding of choice the mathematical model and methods of electroencephalographic and electromyographic signals processing for the mediate restoration of human communicative function]. Materialy Ⅳ Mizhnarodnoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii "Teoretychni ta prykladni aspekty radiotekhniky, pryladobuduvannia i kompʼiuternykh tekhnolohii" prysviachena 80-ty richchiu z dnia narodzhennia profesora Ya.I. Protsia (Tern., 20-21 June 2019), pp. 139-141 [in Ukrainian].
 
Language uk
 
Relation 1. Дозорська О.Ф. Відбір та опрацювання біосигналів для задачі відновлення комунікативної функції мови людини / О.Ф. Дозорська, В.Г. Дозорський, Є.Б. Яворська //Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КрНУ, 2017. – Випуск 4(105) – С. 9-14.
2. Яворська Є. Метод опрацювання біосигналів для задачі відновлення комунікативної функції людини / Є. Яворська, В.Дозорський, Л.Дедів, О.Дозорська // «Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки». – К.: Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, 2018. – Т. 29 (68), № 4. – C. 26-30.
3. Сахаров В.Л. Методы математической обработки электроэнцефалограмм: Учебное пособие. / В.Л. Сахаров, А.С. Андреенко. – Таганрог: "Антон", 2000. – 44 с.:ил.
1. Dozorska O.F. Vidbir ta opratsiuvannia biosyhnaliv dlia zadachi vidnovlennia komunikatyvnoi funktsii movy liudyny, O.F. Dozorska, V.H. Dozorskyi, Ye.B. Yavorska //Visnyk Kremenchutskoho natsionalnoho universytetu imeni Mykhaila Ostrohradskoho, Kremenchuk: KrNU, 2017, Issue 4(105) – P. 9-14. 2. Yavorska Ye. Metod opratsiuvannia biosyhnaliv dlia zadachi vidnovlennia komunikatyvnoi funktsii liudyny, Ye. Yavorska, V.Dozorskyi, L.Dediv, O.Dozorska, "Vcheni zapysky Tavriiskoho natsionalnoho universytetu imeni V.I. Vernadskoho. Serie: Tekhnichni nauky", K., Tavriiskyi natsionalnyi universytet imeni V.I. Vernadskoho, 2018, V. 29 (68), No 4, P. 26-30. 3. Sakharov V.L. Metody matematicheskoi obrabotki elektroentsefalohramm: Uchebnoe posobie., V.L. Sakharov, A.S. Andreenko, Tahanroh: "Anton", 2000, 44 p.:il.
 
Format 139-141
3
 
Coverage Тернопіль Ternopil
UA